Veelgestelde vragen

over de schoolkeuze

Wat houdt een flexibele brugperiode in de havo/vwo-afdeling in?

Leerlingen starten in een eerste klas havo/vwo masterclass. Na elk afgerond schooljaar wordt door het docententeam, in samenspraak met de leerling en ouders, zorgvuldig bekeken welk onderwijsniveau het best bij hem of haar past. Dit advies is gebaseerd op onze overgangsnormen, plus de motivatie en mogelijkheden van de leerling. Wanneer in het eerste leerjaar al duidelijk wordt dat atheneumniveau beter past, is doorstroom naar leerjaar 2 atheneum mogelijk. Wanneer het nog niet duidelijk is welk niveau het beste past, is doorstroom naar de tweede klas havo/vwo masterclass. In de flexibele brugperiode hebben leerlingen drie schooljaren de tijd om uit te vinden welk onderwijsniveau het best passend is.

Wanneer weet het docententeam welk onderwijsniveau het meest geschikt is?

Het docententeam krijgt gedurende het schooljaar een goed beeld van de leerling en van zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden. Dit gebeurt op basis van toetsing, werkhouding, motivatie, huiswerk maken, sociaal-emotionele ervaringen, kortom: het totaalbeeld van een leerling. De mentor bespreekt tijdens reflectiegesprekken met de leerling de ontwikkeling. Bij het tweede rapport wordt, naar aanleiding van de rapportvergadering, een voorlopig advies gegeven. Mentor en ouders monitoren, samen met de leerling, de ontwikkeling en de mogelijkheden. Na het derde en tevens laatste rapport wordt een bindend advies gegeven, dat in overleg met leerling, ouders en school tot stand komt.

Waarom zou je kiezen voor de havo/vwo Expeditie?

Als je gemotiveerd bent en jezelf graag wilt ontwikkelen op het gebied van vaardigheden zoals initiatief nemen, communiceren, reflecteren op jouw eigen leerproces, plannen, zelfstandig werken én samenwerken, kun je je aanmelden voor havo/vwo Expeditie. Expeditie-onderwijs is anders vanwege het groepswerk en het onderzoekende karakter. Je krijgt veel feedback op de communicatie met je groepsgenoten en je werkaanpak. Reflecteren is zeer belangrijk omdat je zo beter zicht krijgt op wat goed gaat en wat je beter zou kunnen. Ook krijg je zo door wat je goed kunt en wat je nog zou moeten of willen leren. Je werkt veel met jouw laptop vanwege de digitale leeromgeving en jouw digitale portfolio. Hierin komt jouw persoonlijke ontwikkeling te staan gedurende de drie brugklasjaren zodat de docenten, en jij, jouw groei goed kunnen volgen.

Hoe ziet een lesrooster van een Expeditieklas eruit?

Een Expeditie-klas heeft een ander rooster dan de andere afdelingen op het Titus Brandsmalyceum. De lessen worden zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal gegeven en de docent komt lesgeven en coachen. We proberen zoveel mogelijk blokuren in het rooster te plaatsen, zodat we in de twee uur lestijd zowel het theoretische als het praktische deel van het project aan bod kunnen laten komen.

Komt het gymnasiale karakter ook tot uiting bij andere vakken dan latijn en grieks?

Over het algemeen zijn gymnasiumleerlingen iets studieuzer dan atheneumleerlingen. Ze zijn zeer gemotiveerd en halen daardoor gemiddeld ook betere examenresultaten. Onze docenten sluiten aan bij de belevingswereld en belangstelling van de leerlingen. Dat zal daarom bij andere vakken ook invloed hebben op het lesgeven aan gymnasiumleerlingen. Docenten die lesgeven aan gymnasiumklassen kiezen hier bewust voor. Ze zoeken naar verdieping en leggen daar waar mogelijk verbanden met de klassieke talen en culturen. Een mooi voorbeeld hiervan is de jaarlijkse ‘Dies Gymnasialis’ (gymnasiumdag), waar door de verschillende vakken een activiteit wordt verzorgd die te maken heeft met de klassieke talen en cultuur.

Hoe is het instapprogramma in de eerste twee leerjaren opgebouwd?

In het eerste leerjaar worden drie modules van elk acht begeleidingslessen aangeboden. Elke module kent persoonsgerichte (groen) en cognitief gerichte (blauw en rood) instapgroepen.

  • In module 1 werken we in de cognitieve instapgroepen eventuele leerachterstanden weg op het gebied van rekenen, spelling of begrijpend lezen. Informatie over eventuele leerachterstanden krijgen we van de basisschool.
  • In module 2 worden deze drie instapgroepen vervangen door de instapgroepen alfa, bèta en gamma. In de alfa-instapgroep besteden we aandacht aan de taalvaardigheden bij Nederlands en Engels. In de bèta-instapgroep oefenen we reken- en wiskunde-vaardigheden. In de gamma-instapgroep werken we aan tekstbegrip en het vaardig worden in brongebruik bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.
  • In module 3 gaan we hiermee verder.

Besteedt het TBL aandacht aan hoogbegaafdheid?

Ja! We hebben op het TBL veel aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen zijn gebaat bij extra uitdaging in de reguliere lessen en vaak ook bij een andere aanpak door vakdocenten. Vaak hebben deze extra getalenteerde leerlingen behoefte aan begeleiding die toegespitst is op hun hoogbegaafd zijn. Op het TBL willen we recht doen aan verschillen tussen leerlingen en dat geldt zeker ook voor onze bijzonder getalenteerde leerlingen. Op het TBL hebben we drie talentbegeleiders, die onze hoogbegaafde leerlingen begeleiden. Dit zijn docenten die nascholing hebben gevolgd op het gebied van hoogbegaafdheid. De talentbegeleiders voeren begeleidingsgesprekken met de getest hoogbegaafde leerlingen, geven studievaardigheidstraining en ondersteunen de mentoren bij de begeleiding van deze leerlingen. De talentbegeleiders informeren en adviseren ook de ouders van de hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast kun je op het TBL bij elk vak een compacte leerroute te volgen. Hierdoor houd je tijd over. Die tijd werk je onder begeleiding in het Open Leercentrum. Daar is ruimte om jouw kennis te verdiepen en te verbreden of te werken aan de vakken waar je niet zo goed in bent. Overigens mogen ook leerlingen die niet hoogbegaafd zijn deze compacte leerroute volgen, als ze voor een bepaald vak sneller kunnen en willen werken.

Kan ik me ook aanmelden voor een één-op-één infogesprek?

Ja, dat is mogelijk. Je kunt je hiervoor aanmelden via het formulier op onze website.

Vragen? Dan kun je contact opnemen met de teamleiders onderbouw: • Lindy Croonen, havo/vwo masterclass • Annemarie Schamp, havo/vwo Expeditie • Ingrid van Weert, masterclass atheneum • Marieke Peters, gymnasium masterclass

Is het mogelijk om een individuele rondleiding te krijgen op school?

Ja, ook dit is mogelijk. Ook hiervoor kan het beste contact op worden genomen met een van de teamleiders.

Hoe kan ik me inschrijven voor een proefles?

Aanmelden voor de proeflessen kan via onze website.